Driving Range 791 557 656    

Biało-Czerwony Czwórmecz Międzyklubowy – 21 lipca 2018

„Biało-Czerwony Czwórmecz Międzyklubowy E.Wedel dawniej 22 lipca” – to turniej-mecz rozgrywany co roku między czterema klubami golfowymi. W tym roku nasz klub zmierzy się z Gradi Golf Club, Konińskim Klubem Golfowym oraz Air Golf Club Ostrów Wielkopolski. Zapraszamy wszystkich członków naszego klubu do udziału i rywalizacji. Powalczymy o Puchar Przechodni, który w zeszłym roku zdobył Gradi Golf Club. Wyniki z tego turnieju liczą się do naszej wewnętrznej klasyfikacji klubowej jako II Turniej Klubowy. Zapisy na stronie PZG.

Regulamin Turnieju:

                                                   Czwórmecz Biało-Czerwony im.”E.Wedel dawnej 22-go lipca” 2018

Regulamin

 1. Organizator i Komitet Turnieju

 Organizatorem turnieju jest Gradi Golf Club

 1. Skład Komitetu :

Dyrektor Turnieju: Arkadiusz Popek

Sędzia Główny Jerzy Błaszczuk

Przedstawiciele klubów:

– Lech Natkowski

– Aleksander Piechota

– Piotr Zbyszewski

– Jakub Szurlej

 1. Opłaty turniejowe
 1. Osoby z wykupionym prawem do gry na Gradi G.C. – 60 zł
 2. Członkowie Gradi G.C. bez wykupionego prawa do gry – 190 zł
 3. Goście – 220 zł

(opłata obejmuje green fee, lunch box oraz lunch po rundzie)

 1. Uprawnieni do gry w turnieju: 
 1. Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited.
 2. Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju o maksymalnym HCP 45
 3. Tylko klubowicze klubów Air Golf Club Ostrów Wielkopolski, Konińskiego Klubu Golfowego, Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego, Gradi Golf Club
 1. Reguły i etykieta gry w golfa
 1. Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych. Jest to turniej rankingowy IV kategorii PZGolf
 2. Obowiązkiem gracza jest wystąpić w stroju biało-czerwonym, posiadać jakiekolwiek elementy stroju w kolorze biało-czerwonym np. czapeczka, szarfa, apaszka, daszek itp. 
 1. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi
 1. Zgłoszenia do turnieju przyjmują kapitanowie oraz sekretarze poszczególnych klubów do piątku dnia 20 lipca 2018 do godziny 15:00 i przekazują listę graczy na email popek@palac-brzezno.pl i f.naglak@palac-brzezno.pl
 1. Minimalna ilość zawodników w drużynie – 6 osób, maksymalna – 20 osób. Klub może wystawić więcej niż jedna drużynę. Maksymalna ilość zawodników w drużynie może ulec zmianie na wniosek przedstawiciela jednego z  klubów i akceptacji pozostałych przedstawicieli klubów.
 1. Format turnieju; tees, grupy Handicapowe, klasyfikacje
 1. Turniej rozgrywany będzie w dniu 21.07.2018 na polu Gradi Golf
 2. Start o godzinie 10:00 – shotgun
 3. Odprawa przed turniejem o godzinie 09:40 przy tee nr 1
 4. Turniej rozgrywany jest w formacie stableford brutto i netto według reguł Gry w Golfa R&A Rules Limited orz reguł lokalnych przygotowanych przez Komitet.
 1. Tee
 • czerwone dla Pań i juniorów do 12 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia
 • żółte dla Panów i juniorów powyżej 12 roku życia– z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez EGA. 
 1. Zwycięzcą zostaje klub którego suma sześciu wyników tj. trzech najlepszych wyników stableford brutto plus trzech najlepszych wyników stableford netto jest najwyższa.
 2. Kategorie są rozłączne – gracz, który punktuje w klasyfikacji brutto nie może punktować w klasyfikacji netto.
 3. Dodatkowo prowadzona będzie wewnątrz klubowa klasyfikacja stableford netto. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w tej kategorii w każdym z klubów
 4. Gracze punktujący musza mieć aktualna kartę HCP danego klubu. 
 1. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych. 
 1. W przypadku równego wyniku o zwycięstwie decyduje dogrywka „nagła śmierć” rozgrywana brutto przez wyznaczonego przez klub gracza. Dogrywka będzie miała miejsce na 18 dołku.
 2. O pozostałych miejscach decyduje countback – najniższy wynik w drużynie brutto, drugi najniższy, trzeci najniższy…..
 3. O kolejności miejsc wśród członków poszczególnych klubów decyduje „countback” (ostatnie 9, 6, 3, 1 dołek)
 1. Klasyfikacje i Nagrody
 1. Puchar przechodni dla najlepszego klubu
 2. 2.3. miejsce w kategorii STB netto w poszczególnych klubach (łącznie 12 nagród)
 3. 1,2,3, miejsce w kategorii ogólnej STB brutto dla wszystkich klubów
 1. Longest drive

Panie – dołek nr 2

Panowie – dołek nr 8

 1. Nearest to the pin

Panie – dołek nr 16

Panowie – dołek nr 3

Każdy klub przeznaczy na nagrody po 300 zł brutto. Pula nagród wyniesie 1200 zł. Nagrody zostaną zakupione przez Gradi Golf Club a poszczególne kluby zostaną obciążone fakturą  – każdy klub po 300 złotych brutto.

 1. Sprzęt elektroniczny
 1. Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.
 1. Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia do wskazania lub pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę (np. stopień nachylenia terenu, prędkość wiatru, temperaturę czy dobór kija itp.), narusza Regułę 14-3, za co karą jest dwa uderzenia karne w stroke play.
 1. Transport
 1. Wózki samojezdne są dozwolone.
 2. Wózki golfowe elektryczne są dozwolone
 3. Jeśli zawodnik będzie używał pojazdu typu „melex” jego wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej, może brać tylko udział w klasyfikacji stableford netto dla każdego klubu
 1. Czas rozpoczęcia gry

Każdy zawodnik musi rozpocząć grę na ustalonym dołku i  o godzinie wyznaczonej przez Komitet. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po wyznaczonym czasie, to w przypadku, gdy nie występują okoliczności uzasadniające niezastosowanie kary dyskwalifikacji (zgodnie z Reg. 33-7), karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. 

 1. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
 1. Komitet ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej.
 2. Karą za opóźnianie gry dla zawodnika jest: pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
 1. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Organizacyjny Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy. Jeżeli pole nie będzie nadawało się do gry i nie będzie możliwe rozegranie 36 dołków w czasie przewidzianym na turniej, czas ten nie będzie wydłużony, a rezultat turnieju zostanie ustalony na podstawie oddanych kart wyników z rozegranych rund regulaminowych. Jeżeli nie będzie możliwe rozegranie przynajmniej jednej rundy (18 dołków), turniej zostanie anulowany. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b) Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy gracze znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu, gdy Komitet zarządzi jej wznowienie. Jeżeli są oni w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli gracz nie przerwie gry, będzie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny: natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny. 

 1. Zdawanie i odbiór kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto. Zdawanie i odbiór kart wyników odbywać się będzie w Biurze Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Organizacyjny Turnieju w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy. Zawodnicy z danej grupy startowej mają obowiązek zdawania swoich kart jednocześnie. Odpowiedzialność za podanie poprawnych wyników ponosi gracz.

 1. Środki dopingujące

Środki dopingujące są niedozwolone.

 1. Zmiany w regulaminie

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

 1. Utrwalanie wizerunku i przetwarzanie danych
 1. Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.
 2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w Internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności:
 • utrwalanie i/lub zwielokrotnianie wizerunku uczestnika Turnieju jakąkolwiek techniką
 • wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania uczestnika Turnieju, w tym w Internecie.
 1. Uczestnik turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora turnieju i Sponsora turnieju dla celów organizacyjnych i marketingowych
 1. Postanowienia końcowe
 1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
 1. Rejestracja na turniej oznacza, że Zawodnik zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie

Cytat

Najważniejszym uderzeniem w golfie jest to następne
-Ben Hogan

Najbliższe wydarzenia

Archiwum

Strona Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego wykorzystuje pliki cookie.
Akceptuję Cookies
x