Definincje

Definicje zamieszczono w porządku alfabetycznym, a w tekście Reguł, wszystkie zdefiniowane terminy wyróżniono kursywą.

Adresowanie piłki (Addressing the Ball)
Gracz „zaadresował piłkę”, gdy oparł kij o podłoże tuż za lub tuż przed piłką, niezależnie od tego czy ustawił się do uderzenia, czy też nie.
Aut (Out of bounds)
„Aut” to teren leżący poza granicami pola lub każda cześć pola tak oznaczona przez Komitet. Gdy aut jest wyznaczony przez paliki lub płot, lub określony jako leżący poza palikami lub płotem, wówczas granicą pola jest linia wyznaczana przez najniższe, tj. znajdujące się na poziomie gruntu, najbardziej wewnętrzne, tj. od strony pola punkty palików lub słupków płotu (wyłączając ukośne wsporniki płotu). Gdy do określenia autu użyto zarówno palików jak i linii, wówczas paliki sygnalizują obecność autu a linie wyznaczają aut. Gdy aut oznaczono linią na ziemi, linia leży na aucie, a granicą pola jest wewnętrzna krawędź linii. Granica pola rozciąga się pionowo w górę i w dół.
Piłka leży na aucie, gdy całym swoim obwodem leży poza granicą pola. Przedmioty i obiekty określające aut, takie jak mury, płoty, paliki i barierki nie są sztucznymi utrudnieniami i należy je uznać za przytwierdzone na stałe.
Uwaga 1: Paliki lub linie wyznaczające aut powinny być białe.
Uwaga 2: Komitet może ustanowić w Regule Lokalnej, że paliki sygnalizujące (lecz nie wyznaczające) aut są sztucznymi utrudnieniami.
Best-ball (Best-ball)
Patrz “Formy match play”.
Boczny hazard wodny (Lateral water hazard)
„Boczny hazard wodny” to hazard wodny lub część hazardu wodnego tak usytuowana, że nie jest możliwe (lub Komitet uznał, że jest praktycznie niemożliwe) zdropowanie piłki poza jego obrębem zgodnie z Regułą 26-1b. Cały grunt i woda w obrębie bocznego hazardu wodnego stanowią jego część. Gdy granica bocznego hazardu wodnego została oznaczona palikami, wówczas paliki znajdują się w obrębie bocznego hazardu wodnego a jej granicą są zewnętrzne krawędzie
palików na poziomie gruntu. Gdy do oznaczenia bocznego hazardu wodnego użyto zarówno palików jak i linii, wówczas paliki sygnalizują obecność hazardu a linie wyznaczają jego granice. Gdy granice bocznego hazardu wodnego oznaczono linią na ziemi, wówczas linia leży w obrębie bocznego hazardu wodnego, a jej granicą jest zewnętrzny brzeg linii. Granica bocznego hazardu wodnego rozciąga się pionowo w górę i w dół.
Piłka znajduje się w bocznym hazardzie wodnym, gdy w całości w nim leży lub gdy jakakolwiek jej część dotyka tego hazardu. Paliki użyte do wyznaczenia granicy lub do zasygnalizowania obecności bocznego hazardu wodnego są sztucznymi utrudnieniami.
Uwaga 1: Część hazardu wodnego uznana za boczny hazard wodny musi być wyraźnie oznaczona. Paliki lub linie użyte do wyznaczenia granicy lub do zasygnalizowania obecności bocznego hazardu wodnego muszą być koloru czerwonego.
Uwaga 2: Komitet może ustanowić Regułę Lokalną zabraniającą gry ze strefy ekologicznie chronionej oznaczonej jako boczny hazard wodny.
Uwaga 3: Komitet może oznaczyć boczny hazard wodny jako hazard wodny.
Bunkier (Bunker)
„Bunkier” jest hazardem składającym się z przygotowanego obszaru, często wgłębienia, z którego usunięto darń lub ziemię i zastąpiono piaskiem lub podobnym materiałem. Obszar pokryty trawą, graniczący z bunkrem lub leżący wewnątrz bunkra, w tym skarpa pokryta warstwami darni (porośnięta trawą lub nie), nie stanowi części
bunkra. Ściana lub krawędź bunkra niepokryta trawą stanowi część bunkra. Granica bunkra rozciąga się pionowo w dół, lecz nie w górę. Piłka znajduje się w bunkrze, gdy leży w nim całym swym obwodem lub dotyka go dowolną swą częścią.
Caddie (Caddie)
„Caddie” to osoba, która pomaga graczowi zgodnie z Regułami, co może obejmować noszenie kijów gracza lub zajmowanie się nimi podczas gry. Gdy jeden caddie zatrudniony jest przez więcej niż jednego gracza, zawsze uznawany jest za caddiego tego gracza, którego piłka (lub, którego partnera piłka) bierze udział w incydencie, również sprzęt przez niego niesiony uważa się za sprzęt tego właśnie gracza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy caddie działa na bezpośrednie polecenie drugiego gracza, przez którego został zatrudniony (lub partnera tego gracza) i w takim przypadku uważany jest za caddiego tego gracza.
Czynnik zewnętrzny (Outside agency)
W match play, „czynnikiem zewnętrznym” jest jakikolwiek czynnik inny niż strona gracza lub strona przeciwnika, caddie którejkolwiek ze stron, każda piłka zagrana na dołku przez którąkolwiek ze stron, lub sprzęt którejkolwiek ze stron. W stroke play, czynnikiem zewnętrznym jest jakikolwiek czynnik inny niż strona zawodnika, każdy caddie tej strony, każda piłka zagrana na dołku przez stronę lub sprzęt strony.
Czynnik zewnętrzny to także sędzia, marker, obserwator i forecaddie. Ani wiatr, ani woda nie są czynnikami zewnętrznymi.
Dołek (Hole)
„Dołek” musi mieć średnicę 4,25 cala (108 mm) i głębokość co najmniej 4 cale (101,6 mm). Jeżeli dołek posiada wkład usztywniający, jego górna krawędź musi znajdować się co najmniej 1 cal (25,4 mm) poniżej nawierzchni greenu, chyba że
charakterystyka gleby na to nie pozwala; zewnętrzna średnica wkładu nie może przekraczać 4,25 cala (108 mm).
Flaga (Flagstick)
„Flaga” to przenośny, prosty znacznik zakończony proporczykiem (lub w inny sposób)
umieszczony w środku dołka w celu oznaczenia jego położenia. Przekrój flagi
musi być okrągły. Zabronione jest używanie materiałów amortyzujących uderzenie
oraz innych, mogących mieć wpływ na zachowanie piłki.
Forecaddie (Forecaddie)
„Forecaddie” to osoba zatrudniona przez Komitet w celu sygnalizowania graczom pozycji ich piłek podczas gry. Forecaddie jest czynnikiem zewnętrznym.

Formy match play (Forms of match play)
Pojedynczy: mecz, w którym jeden gracz gra przeciwko drugiemu graczowi.
Threesome: mecz, w którym jeden gracz gra przeciwko dwóm innym graczom i każda ze stron gra jedną piłką.
Foursome: mecz, w którym dwóch graczy gra przeciwko dwóm innym graczom i każda ze stron gra jedną piłką.
Three-ball: mecz, w którym trzech graczy gra przeciwko sobie nawzajem, przy czym każdy z nich gra swoją piłką. Każdy z graczy gra dwa oddzielne mecze.
Best-ball: mecz, w którym jeden gracz gra przeciwko lepszemu wynikowi dwóch lub trzech graczy.
Four-ball: mecz, w którym lepszy wynik jednego z dwóch graczy gra przeciwko lepszemu wynikowi jednego z dwóch innych graczy.
Formy stroke play (Forms of stroke play)
Indywidualny: rozgrywki, w których każdy z zawodników gra indywidualnie.
Foursome: rozgrywki, w których dwaj zawodnicy grają jako partnerzy i grają jedną piłką.
Four-Ball: rozgrywki, w których dwaj zawodnicy grają jako partnerzy i każdy z nich gra swoją piłką. Lepszy wynik jednego z partnerów jest wynikiem na dołku. Nie ma kary, jeżeli któryś z partnerów nie ukończy dołka.
Uwaga: W przypadku rozgrywek bogey, par i Stableford, patrz Reguła 32-1.
Four-ball (Four-ball)
Patrz “Formy match play” i “Formy stroke play”.
Foursome (Foursome)
Patrz “Formy match play” i “Formy stroke play”.
Hazard wodny (Water hazard)
„Hazard wodny” to każde morze, jezioro, staw, rzeka, rów, powierzchniowy dren lub inny otwarty ciek wodny (wypełniony wodą bądź nie) oraz inne przeszkody o podobnym charakterze znajdujące się na polu. Cały grunt i woda w obrębie hazardu wodnego stanowią jego część.
Gdy granica hazardu wodnego została oznaczona palikami, wówczas paliki znajdują się w obrębie hazardu wodnego a jej granicą są zewnętrzne krawędzie palików na poziomie gruntu. Gdy do oznaczenia hazardu wodnego użyto zarówno palików jak i linii, wówczas paliki sygnalizują obecność hazardu a linie wyznaczają jego granicę.
Gdy granicę hazardu wodnego oznaczono linią na ziemi, wówczas linia leży w obrębie hazardu wodnego, a jego granicą jest zewnętrzny brzeg linii. Granica hazardu wodnego rozciąga się pionowo w górę i w dół.
Piłka znajduje się w bocznym hazardzie wodnym, gdy w całości w nim leży lub gdy jakakolwiek jej część dotyka tego hazardu. Paliki użyte do wyznaczenia granicy lub do zasygnalizowania obecności bocznego hazardu wodnego są sztucznymi utrudnieniami.
Uwaga 1: Paliki lub linie użyte do wyznaczenia granicy lub do zasygnalizowania obecności hazardu wodnego muszą być koloru żółtego.
Uwaga 2: Komitet może ustanowić Regułę Lokalną zabraniającą gry ze strefy ekologicznie chronionej oznaczonej jako hazard wodny.
Hazardy (Hazardy)
„Hazardem” jest każdy bunkier lub hazard wodny.
Komitet (Committee)
„Komitet” to organizacja odpowiedzialna za rozgrywki lub – jeżeli sprawa nie dotyczy rozgrywek – odpowiedzialna za pole golfowe.

Linia gry (Line of play)
„Linia gry” to kierunek , w którym gracz zamierza posłać piłkę po uderzeniu. wraz z uzasadnionym odstępem po każdej stronie obranej linii gry. Linia gry rozciąga się pionowo w górę od powierzchni gruntu, lecz nie przechodzi poza dołek.
Linia puttowania (Line of putt)
„Linia puttowania” to linia, którą obiera gracz w celu uderzenia swojej piłki na putting greenie. Poza założeniem Reguły 16-1e, linia puttowania obejmuje uzasadniony odstęp po obu stronach zamierzonej linii. Linia puttowania nie przechodzi poza dołek.

Marker (Marker)
„Marker” to osoba wyznaczona przez Komitet do zapisywania wyników zawodnika w stroke play. Może nim być współzawodnik. Marker nie jest sędzią.

Najbliższy punkt uwolnienia (Nearest point of relief)
„Najbliższy punkt uwolnienia” to punkt odniesienia znajdujący się w miejscu, w którym można bez kary skorzystać z uwolnienia od zakłócenia powodowanego przez sztuczne utrudnienie nieruchome (Reguła 24-2), nienormalne warunki ziemne (Reguła 25-1) lub niewłaściwy putting green (Reguła 25-3).
To punkt na polu położony najbliżej miejsca, gdzie leży piłka:

który nie leży bliżej dołka, oraz
taki, że w przypadku położenia na nim piłki nie występowałoby zakłócenie(spowodowane przez warunki, od których przysługuje uwolnienie) dla uderzenia,jakie gracz wykonałby z oryginalnego miejsca, gdyby nie istniały warunkizakłócające.
Uwaga: Aby dokładnie wyznaczyć najbliższy punkt uwolnienia, gracz powinien użyć kija, którym wykonałby następne uderzenie, gdyby nie było zakłóceń, symulując adresowanie piłki, kierunek gry i zamach dla takiego uderzenia.

Naturalne utrudnienia ruchome (Loose impediments)
„Naturalne utrudnienia ruchome” to naturalne obiekty:

kamienie, liście, patyki, gałęzie itp.,
odchody,
robaki, owady itp. oraz wypluwki i wzgórki przez nie robione,
pod warunkiem, że nie są one:

przymocowane lub rosnące,
mocno osadzone / wbite, lub
przylegające do piłki.
Piasek i luźna ziemia są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi na putting greenie, lecz nigdzie indziej.
Śnieg i naturalny lód (oprócz szronu) są albo przypadkową wodą, albo naturalnymi utrudnieniami ruchomymi, wedle uznania gracza.
Rosa i szron nie są naturalnymi utrudnieniami ruchomymi.

Nienormalne warunki ziemne (Abnormal ground conditions)
„Nienormalne warunki ziemne” to każda przypadkowa woda, teren w naprawie, nora, kopiec lub korytarz zrobiony przez zwierzę ryjące, gada lub ptaka.

Niewłaściwa piłka (Wrong ball)
„Niewłaściwa piłka” to każda inna piłka poza należącą do gracza:

piłką w grze;
piłką prowizoryczną; lub
drugą piłkę graną zgodnie z Regułą 3-3 lub Regułą 20-7c w stroke play;
i obejmuje:

piłkę innego gracza;
piłkę porzuconą; lub
oryginalną piłkę gracza, gdy nie jest już piłką w grze.
Uwaga: Piłką w grze jest również piłka zastępcza, którą gracz zastąpił piłkę w grze,
bez względu na to, czy taka zamiana była dozwolona.

Niewłaściwy putting green (Wrong putting green)
„Niewłaściwy putting green” to każdy putting green, inny niż green rozgrywanego dołka. Jeżeli Komitet nie zdecyduje inaczej, termin ten obejmuje również każdy treningowy putting green lub pitching green na polu.
Obserwator (Observer)
„Obserwator” to osoba wyznaczona przez Komitet, która pomaga sędziemu przy określaniu faktów oraz informowaniu go o łamaniu Reguł. Obserwator nie może przytrzymywać flagi, stać przy dołku lub wskazywać jego lokalizacji, podnosić piłki lub oznaczać jej położenia.
Obszar tee (Teeing ground)
„Obszar tee” lub „tee” to miejsce startu do rozgrywania danego dołka. Jest to prostokątny teren ograniczony do tyłu długością dwóch kijów, którego przód i boki wyznaczają zewnętrzne punkty obrysu znaczników tee. Piłka znajduje się
poza obszarem tee, gdy cały jej obwód leży poza jego granicami.
Partner (Partner)
„Partner” to gracz grający z innym graczem jako strona. W rozgrywkach threesome, foursome, best-ball lub four-ball, gdy wynika to z kontekstu, słowo „gracz” oznacza również jego partnera lub partnerów.
Piłka prowizoryczna (Provisional ball)
„Piłka prowizoryczna” to piłka grana zgodnie z Regułą 27-2 w miejsce piłki, która może być zgubiona poza hazardem wodnym lub może znajdować się na aucie.

Piłka uznana za przemieszczoną (Ball deemed to move)
Patrz „Przemieścić lub przemieszczona”.
Piłka w dołku (Ball holed)
Patrz „W dołku”.
Piłka w grze (Ball in play)
Piłka jest „w grze” od momentu, gdy gracz wykona uderzenie z obszaru tee. Pozostaje ona w grze, dopóki nie znajdzie się w dołku, chyba że zostanie zgubiona, uderzona na aut, podniesiona lub zastąpiona inną piłką, bez względu na to, czy takie zastąpienie było dozwolone, czy też nie; ta piłka zastępcza staje się piłką w grze. Jeżeli piłka zostanie zagrana spoza obszaru tee, gdy gracz rozpoczyna grę na dołku lub gdy usiłuje skorygować tego rodzaju błąd, to wówczas taka piłka nie jest piłką w grze i zastosowanie ma Reguła 11-4 lub 11-5. W innych przypadkach (gdy gracz chce lub jest zobowiązany do wykonania następnego uderzenia z obszaru tee), termin piłka w grze, obejmuje także piłkę zagraną spoza obszaru tee.
Wyjątek w match play: termin piłka w grze obejmuje piłkę zagraną przez gracza spoza obszaru tee, gdy rozpoczyna on rozgrywanie dołka, jeżeli jego przeciwnik nie zażąda od gracza unieważnienia uderzenia zgodnie z Regułą 11-4a.
Piłka zastępcza (Substituted ball)
„Piłka zastępcza”, to piłka wprowadzona do gry w miejsce piłki oryginalnej, która była piłką w grze, piłką zgubioną, autową lub która została podniesiona.

Piłka zgubiona (Lost ball)
Piłka jest uznana za „zgubioną” jeśli:

Nie została znaleziona lub zidentyfikowana przez gracza w ciągu pięciu minutod momentu, gdy strona gracza czy też jego lub ich caddie rozpoczęli jejszukanie; lub
Gracz wykonał uderzenie piłką prowizoryczną z miejsca, w którym mogłaznajdować się oryginalna piłka, lub z miejsca położonego bliżej dołka niż tomiejsce (patrz Reguła 27-2b); lub
Gracz wprowadził inną piłkę do gry z karą uderzenia i odległości zgodniez Regułą 26-1a, 27-1 lub 28a; lub
Gracz wprowadził inną piłkę do gry, ponieważ było wiadome lub w zasadziepewne, że oryginalna piłka, która nie została znaleziona, została przemieszczonaprzez czynnik zewnętrzny (patrz Reguła 18-1), znajduje się w sztucznymutrudnieniu (patrz Reguła 24-3), znajduje się w nienormalnych warunkachziemnych (patrz Reguła 25-1c) lub jest w hazardzie wodnym (patrz Reguła26-1b lub c); lub
Gracz wykonał uderzenie piłką zastępczą.
Czas poświęcony na grę niewłaściwą piłką nie jest wliczony do pięciominutowego okresu dozwolonego na szukanie piłki.

Pole (Course)
„Polem” to cały obszar w obrębie granic ustalonych przez Komitet (patrz Reguła 33-2).
Porada (Advice)
„Porada” to każda uwaga lub sugestia, która może wpłynąć na wybór sposobu gryprzez gracza, na wybór kija lub sposobu wykonania uderzenia. Informacje dotyczące Reguł, odległości lub spraw ogólnie znanych, takich jak np. pozycja hazardów lub flagi na putting greenie, nie są poradami.

Przeciwnik (Opponent)
„Przeciwnik” to członek strony przeciwnej w match play.

Przemieścić lub przemieszczona (Move or moved)
Piłkę uznaje się za „przemieszczoną”, jeżeli opuści ona swoje pierwotne położenie i spocznie w innym miejscu.

Przypadkowa woda (Casual water)
„Przypadkowa woda” to każde tymczasowe nagromadzenie wody na polu golfowym, poza hazardem wodnym, widoczne przed lub po tym, jak gracz ustawi się do uderzenia. Śnieg i naturalny lód (oprócz szronu), mogą być uważane za przypadkową wodą lub naturalne utrudnienia ruchome wedle uznania gracza. Sztuczny lód jest sztucznym utrudnieniem.
Rosa i szron nie są przypadkową wodą. Piłka znajduje się w przypadkowej wodzie, gdy w niej leży lub jakaś jej część dotyka przypadkowej wody.
Przywilej (Honour)
O graczu, który ma uderzać jako pierwszy z obszaru tee mówi się, że ma „przywilej”.

Putting green (Putting green)
„Putting green” to cały obszar rozgrywanego dołka specjalnie przygotowany do puttowania lub określony jako taki przez Komitet. Piłka znajduje się na putting greenie, gdy jakaś jej część dotyka putting greenu.

R&A (R&A)
„R&A” oznacza R&A Rules Limited.

Regulaminowa runda (Stipulated round)
„Regulaminowa runda” polega na rozgrywaniu dołków pola w ich właściwej kolejności, chyba że Komitet zdecyduje inaczej. Liczba dołków w regulaminowej rundzie wynosi 18, chyba że Komitet zadecyduje o ich mniejszej liczbie. Przedłużenie regulaminowej rundy w match play, patrz Reguła 2-3.

Reguła lub Reguły (Rule or Rules)
Termin „Reguła” obejmuje:

Reguły Gry w Golfa i ich interpretacje zawarte w „Decisions on the Rules of Golf”.
Wszystkie warunki Regulaminu Turnieju ustanowione przez Komitet zgodnie z Regułą 33-1 i Załącznikiem I.
Wszystkie Reguły Lokalne ustanowione przez Komitet zgodnie z Regułą 33-8a i Załącznikiem I, oraz
Wymogi dla:
kijów i piłek zawarte w Załącznikach I i II do „A Guide to the Rules on Clubsand Balls” wraz z ich interpretacją;
urządzeń i innego sprzętu zawarte w Załączniku IV.

Rub of the green (Rub of the green)
„Rub of the green” oznacza zdarzenie, gdy piłka w ruchu została przypadkowo odbita lub zatrzymana przez czynnik zewnętrzny (patrz Reguła 19-1).

Sędzia (Referee)
„Sędzia” to osoba powołana przez Komitet, aby decydować w kwestii faktów i stosować Reguły. Sędzia musi reagować na każde zaobserwowane przez niego lub zgłoszone mu naruszenie jakiejkolwiek Reguły. Sędzia nie powinien przytrzymywać flagi, stać przy dołku lub wskazywać jego lokalizacji, podnosić piłki lub zaznaczać jej pozycji.
Wyjątek w match play: Jeżeli sędzia nie został przydzielony do towarzyszenia graczom w ciągu całego meczu, nie ma on uprawnień do ingerowania w mecz inaczej niż w związku z Regułą 1-3, 6-7 lub 33-7.
Sprzęt (Equipment)
„Sprzęt” to wszystkie rzeczy używane, założone albo niesione przez gracza lub wszystkie rzeczy niesione dla niego przez jego partnera lub któregokolwiek z ich caddiech, oprócz każdej piłki zagranej przez gracza na obecnie granym dołku
oraz małych przedmiotów, takich jak moneta lub kołeczek tee użytych do zaznaczenia położenia piłki lub granic obszaru, na którym piłka ma być zdropowana. Sprzętem jest również zwykły lub silnikowy wózek golfowy.
Uwaga 1: Piłka zagrana na obecnie rozgrywanym dołku jest sprzętem, gdy została podniesiona i nie została wprowadzona ponownie do gry.
Uwaga 2: Jeżeli wózek golfowy jest używany wspólnie przez dwóch lub więcej graczy, wówczas wraz ze wszystkim co się w nim znajduje uważany jest za sprzęt jednego z tych graczy. Jeżeli wózek golfowy jest przemieszczany przez jednego z graczy (lub jego partnera) dzielących wózek, wówczas wózek całym przewożonym sprzętem, uważany jest za sprzęt tego gracza. W innym przypadku, wózek i wszystko co się w nim znajduje, uważany jest za sprzęt tego gracza, którego piłka (lub piłka partnera) bierze udział w incydencie.
Strona (Side)
„Strona” to jeden, dwóch lub więcej graczy, którzy są partnerami. W match play, każdy członek strony przeciwnej jest przeciwnikiem. W stroke play, członkowie wszystkich stron są zawodnikami, członkowie różnych stron, grający w jednej grupie, są współzawodnikami.

Sztuczne utrudnienia (Obstructions)
„Sztucznym utrudnieniem” jest każdy niestworzony przez naturę przedmiot lub obiekt, także nienaturalne nawierzchnie i pobocza dróg i ścieżek oraz sztuczny lód, za wyjątkiem:

Przedmiotów i obiektów określających aut, takich jak mury, płoty, paliki i barierki.
Każdej części nieruchomego, sztucznego obiektu, która znajduje się na aucie.
Każdej konstrukcji, którą Komitet określił jako integralną część pola.
Sztuczne utrudnienie jest sztucznym utrudnieniem ruchomym, jeżeli można je usunąć bez zbytniego wysiłku, bez nadmiernego opóźniania gry i bez powodowania szkód. W innych przypadkach, jest to sztuczne utrudnienie nieruchome.
Uwaga: Komitet może ustanowić Regułę Lokalną określającą dowolne sztuczne utrudnienie ruchome jako sztuczne utrudnienie nieruchome.

Teren w naprawie (Ground under repair)
„Teren w naprawie” to każda część pola tak oznaczona na polecenie Komitetu lub za taki uznana przez jego uprawnionego przedstawiciela. Cały grunt oraz trawa i wszystkie krzewy, drzewa lub inne rośliny rosnące w obrębie terenu w naprawie
są jego częścią. Terenem w naprawie jest także materiał ułożony w stos w celu wywózki i każdy dół wykopany przez greenkeepera, nawet gdy nie jest tak oznaczony. Ścięta trawa lub inny materiał pozostawiony na polu bez intencji usunięcia, nie jest terenem w naprawie, chyba, że zostały tak oznaczone. Gdy granica terenu w naprawie jest oznaczona palikami, paliki znajdują się w obrębie terenu w naprawie a jego granicą jest linia wyznaczana przez zewnętrzne krawędzie tych palików na poziomie gruntu. Gdy do oznaczenia terenu w naprawie użyto równocześnie palików i linii, wówczas paliki sygnalizują obecność terenu w naprawie a linie wyznaczają jego granicę. Gdy granicę terenu w naprawie oznaczono linią na ziemi, linia leży w obrębie terenu w naprawie, a jego granicą jest zewnętrzna krawędź linii. Granica terenu w naprawie rozciąga się pionowo w dół, lecz nie w górę.
Piłka znajduje się w terenie w naprawie, gdy w całości w nim leży lub gdy jakakolwiek jej część dotyka terenu w naprawie.
Piłka znajduje się w terenie w naprawie, gdy cała w nim leży lub jakaś jej część dotyka terenu w naprawie.
Paliki użyte do wyznaczenia granicy lub do zasygnalizowania obecności terenu w naprawie są sztucznym utrudnieniem.
Uwaga: Komitet może ustanowić Regułę Lokalną zabraniającą gry z terenu w naprawie lub ze strefy ekologicznie chronionej, która została oznaczona jako teren w naprawie.
Teren zielony (Through the green)
„Teren zielony” to cały obszar pola, poza:

Obszarem tee i putting greenem aktualnie rozgrywanego dołka; ora
Wszystkimi hazardami na polu.

Three-ball (Three-ball)
Patrz “Formy match play”.
Threesome (Threesome)
Patrz “Formy match play”.
Uderzenie (Stroke)
„Uderzenie” to postępowy ruch kija wykonany z intencją uderzenia piłki i jej przemieszczenia, lecz jeżeli gracz świadomie zatrzyma downswing przed kontaktem główki kija z piłką, uważa się, że nie wykonał uderzenia.
Uderzenie karne (Penalty stroke)
„Uderzenie karne” to uderzenie dodane do wyniku gracza lub strony zgodnie z odpowiednimi Regułami. W rozgrywkach threesome lub foursome, uderzenia karne nie wpływają na kolejność gry.
Ustawienie (Stance)
„Ustawienie” polega na ustawieniu stóp gracza w pozycji gotowości do wykonania uderzenia.
W dołku (Holed)
Piłka jest „w dołku”, gdy spocznie wewnątrz obwodu dołka i znajdzie się całkowicie poniżej poziomu górnej krawędzi dołka.

Współzawodnik (Fellow-competitor)
Patrz “Zawodnik”.
Zawodnik (Competitor)
„Zawodnik” to gracz, uczestnik rozgrywek w systemie stroke play. Współzawodnikiem jest każda osoba grającą w grupie z zawodnikiem. Osoby te nie są dla siebie partnerami. W rozgrywkach stroke play foursome i four-ball, o ile tak stanowi kontekst, słowo „zawodnik” lub „współzawodnik” obejmuje również jego partnera.
Zwierzę ryjące (Burrowing animal)
„Zwierzę ryjące” to zwierzę (inne niż robak, owad itp.), które kopie nory w celu zamieszkania lub schronienia, takie jak: królik, kret, świstak, nornica lub salamandra.
Uwaga: Dziura wykopana przez zwierzę nieryjące, np. przez psa, nie zalicza się do nienormalnych warunków ziemnych, chyba że została oznaczona lub ogłoszona jako teren w naprawie.

 

Strona Pierwszego Kaliskiego Klubu Golfowego wykorzystuje pliki cookie.
Akceptuję Cookies
x